Information till utställare angående säkerhet och föreskrifter på Stadionmässan i Malmö AB.

Brandlarm

I samtliga lokaler finns automatiskt brandlarm som är direkt kopplat till SOS Alarm, (brandkåren). All form av rök (rökmaskin, rökning, pyroteknik, svets, tomtebloss mm) är förbjuden inomhus. All form av brandfarlig vätska eller öppen eld/låga måste godkännas av Stadionmässan.

Säkerhet/nödutgångar

Det är inte tillåtet att blockera utrymningsvägar eller skymma nödutgångsskyltar, utrymningsdörrar, brandredskap och larmtryckningsknappar.

Titta i förväg var närmsta nödutgång (gröna skyltar), och brandsläckare finns och hur de fungerar. Hela nödutgångens bredd skall vara fri minst 5 meter framåt. Om man placerar föremål utanför monter ytan skall detta godkännas av arrangör och Stadionmässan, eftersom gångens bredd då minskas och utrymningsvägen blir smalare.

Utrymning

Vid brandlarm (klockor som ringer) eller olycka, måste lokalerna utrymmas via nödutgångarna, eller entrén om detta går. Detta leds lugnt och organiserat av ansvarig arrangör med hjälp av Stadionmässans personal.

Återsamlingsplatts för gäster och utställare är på gräsmattorna utanför huvudentrén. Ingen får gå in i byggnaden/lokalerna förrän brandkåren eller personal från Stadionmässan godkänt detta.

Försäkringar/ansvar vid stöld eller olycka

All egen utrustning/gods som finns i utställarens monter eller i lokalen, är utställande företag ansvariga för.
Inhyrd utrustning från Stadionmässan har utställande företag och beställaren av utrustning ansvar för, till dess att Stadionmässan personal tagit emot utrustningen från montern.
Utställare kan beställa försäkring på www.stadionmassan.se i Mäss-service.
Arrangören beslutar och ansvarar för att säkerheten i berörda lokaler är tillräcklig. Lokaluthyraren har endast försäkring för fastigheten och den egna inventarier/utrustning.

Bevakning/skadegörelse

Stadionmässans fastighet har ronderande bevakning från Örestads industribevakning under natten. Men arrangören och utställaren ansvarar själv för säkerheten. Extra bevakning kan ordnas av Stadionmässan. Larm finns i vissa lokaler.

Elföreskrifter

Elcentraler får ej blockeras. All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Inkoppling till utställningslokalens fasta installationer skall utföras av Stadionmässan auktoriserade entreprenör. Stadionmässan har rätt att ta bort ej godkänd el utrustning / maskin.

Material

Textil och dekormaterial måste behandlas med brandskyddsmedel enligt brandmyndigheternas bestämmelser. Monerväggar och tak skall vara av svårantändligt material. Spånskiva, träfiberskiva eller plywood godtas. Övriga material får endast användas efter godkännande av brandansvarig på Stadionmässan. Mattejp, vid läggning av mattor är endst vävtejp tillåten. Efter mässans slut skall tejpen avlägsnas.

Gaser – Vätskor

Inga brandfarliga , frätande eller giftiga gaser får införas eller förvaras i Stadionmässan lokaler utan skriftligt tillstånd.
Vid utställning skall fordon eller maskiner ha tom tank (dvs max 5 liter drivmedel) samt låsbart tanklock. Bilbatterier skall också kopplas ur.
Explosiva eller pyrotekniska varor är inte tillåtna inom utställningslokalen.

Arbete med svetsning och skärning får endast förekomma inom utställningsområdet efter tillstånd av brandansvarig på Stadionmässan.

Mått

Fri takhöjd 5,5 m. Max takhöjd 6,5 m. Inlastningsport är 3 m bred och 5 m hög. Max belastning på golv per m2 = 500 kg.

Gods

Inför en mässa/konferens får godset ankomma 2 dag före inflytt, och skall hämtas 1 dag efter utflytten. Om detta ej följs tillkommer en lager och hanterings kostnad av 200 kr/påbörjad m2 och dag.
Skyltar och annat som hängts upp skall nermonteras, inkl snöre/vajer. Detta ansvarar utställaren för. Om ej detta gjorts debiteras utställaren 250 kr/fästpunkt.

Tomemballage

Får ej förvaras i montern, utan ställs/förvaras på anvisade platser eller i egen bil.

Sopor

Skall ställas eller kastas på anvisade platser.

Om det kvarlämnas ”sopor” i montern så debiteras utställaren 250 kr/påbörjad m3 och 25 kr/kg.

Monterbyggnation över 2,5 meter:

Ansökan med ritning sänds till arrangör / Stadionmässan senast 1 månader innan mässan äger rum.

Transporter

De interna transporterna på mässområdet, lossning/lasstning från lastbil, trucklyft, truckarbeten m m sköts av Stadionmässan / Arrangör. Hör av er senast 1 månad före mässa med era behov.

Högtalare / ljud

Högtalare får inte användas så att de stör andra utställare. Störande ljud från maskiner i monter kan få stängas av efter klagomål från utställare.

Brand/Olycka

Om det uppstår en brand/olycka.

  1. VARNA omgivningen vad som hänt och be om hjälp.
  2. RÄDDA människor som är i fara, tag reda på vad som hänt och utrym lokalen på säkraste sätt bort från faran. (Flytta inte på en skadad person om du inte måste.)
  3. LARMA – utlös automatiskt brandlarm via larmknapp och/eller ring 112 och svara på SOS-operatörens frågor.
  4. SLÄCK om du kan, med brandsläckare, stäng dörrarna till elden, begränsa spridning.
  5. BRANDKÅREN – möt dem och visa vägen och ge en kort information om läget.

——————————————————————————–

Jag har tagit emot information om regler och anvisningar angående säkerhet och automatisktbrandlarm på Europaporten kongresscenter.

Om jag inte följer dessa anvisningar har Europaportens personal rätt att avbryta arrangemanget med omedelbar verkan.